Обществени поръчки

Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на многофункционална спортна зала в имот 65334.301.9524 по КККР НА гр. Сандански”

Наименование: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на многофункционална спортна зала в имот 65334.301.9524 по КККР НА гр. Сандански” Възложител: Община Сандански Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 1 881 666.67 лева    Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 405 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/07/2017 Местно време: 17:00  Отваряне на офертите: Сградата на общинска администрация Сандански, бул. „Свобода” № 14 Дата: 24/07/2017 Местно време: 10:00  За контакти: Кирилка Стойчева Факс: +359 74689055 Адрес: бул. „Свобода“ № 14 Адрес на възложителя: www.sandanskibg.com Телефон: +359 74689099 E-mail: oba_sandanski@abv.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=792939&mode=view