Обществени поръчки

Механизирано подновяване на железопътен път от км. 79+129 до км. 79+655,7 в междугар. Делян - Дяково

Наименование: „Механизирано подновяване на железопътен път от км. 79+129 до км. 79+655,7 в междугар. Делян - Дяково с дълж. 526,70 м, 2-ри коловоз в г. Дяково с дълж. 605,62 м и подновяване на стрелки с №№ 1, 3 и 2 в г. Дяково по 5-а жп линия” Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфрраструктура Oсн. предмет: 45234100 Прогнозна стойност: 1 774 050.00 лева    Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 100 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/08/2017 Местно време: 16:45  Отваряне на офертите: ДП „НКЖИ”, гр. София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, партер, заседателна зала. Дата: 07/08/2017 Местно време: 14:00 За контакти: Евгения Русимова Факс: +359 2931-0663 Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110 Адрес на възложителя: www.rail-infra.bg Телефон: +359 2932-6115 E-mail: j.jordanov@rail-infra.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=793106&mode=view