Обществени поръчки

Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа за село Руйно, Община Дулово“

Наименование: „Изпълнение на строително–монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа за село Руйно, Община Дулово“ Възложител: Община Дулово Oсн. предмет: 45332200 Прогнозна стойност: 1 611 880.77 лева    Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 12 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/07/2017 Местно време: 16:00  Отваряне на офертите: гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, ст. 13 Дата: 20/07/2017 Местно време:  За контакти: д-р Юксел Ахмед Факс: +359 86423020 Адрес: ул. „Васил Левски“ №18 Адрес на възложителя: www.dulovo.bg Телефон: +359 86423000 E-mail: dulovokmet@abv.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=792624&mode=view