Обществени поръчки

Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Поморие

Наименование: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Поморие” Възложител: Община Поморие Oсн. предмет: 45315100 Прогнозна стойност: 1 200 000 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 36 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2017  Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: Сградата на общинска администрация – Поморие, на адрес: гр. Поморие, ул. „Солна“ №5 Дата: 01/08/2017 Местно време: 14:00  За контакти: Мирослав Динолов Факс: +359 625236 Адрес: ул. „Солна“ № 5 Адрес на възложителя: www.pomorie.bg Телефон: +359 620044 E-mail: mayor@pomorie.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=792998&mode=view