Обществени поръчки

Изграждане на санитарни възли в съществуващите спални помещения, частична смяна на инсталации, строително-ремонтни дейности в затвора Пазарджик

Наименование: „Предмет на настоящата поръчка е изграждане на санитарни възли в съществуващите спални помещения, частична смяна на инсталации, строително-ремонтни дейности за подмяна на настилки и облицовки, подмяна на дограма и др. довършителни дейности за подобряване на битовите условия на лишените от свобода в затвора гр. Пазарджик” Възложител: Главна дирекция Изпълнение на наказанията Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 930 000 лева    Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 180 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/07/2017 Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: ГД „Изпълнение на наказанията", гр. София, бул. „Ген. Николай Г. Столетов" № 21, административната сграда на ГДИН Дата: 24/07/2017 Местно време: 11:00 За контакти: Васил Василев, Николай Димитров Факс: +359 28139107 Адрес: бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 21 Адрес на възложителя: www.gdin.bg Телефон: +359 2813-9257/+359 2813-9220 E-mail: lop@gdin.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=793008&mode=view