Обществени поръчки

Подмяна на водопроводната мрежа в отделни участъци по улици в Дупница

Наименование: „Подмяна на водопроводната мрежа в отделни участъци по улици, гр. Дупница” Възложител: Община Дупница Oсн. предмет: 45332200 Прогнозна стойност: 765 040.95 лева       Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 30 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2017 Местно време: 17:30  Отваряне на офертите: В сградата на Община Дупница Дата: 21/07/2017 Местно време: 10:30 За контакти: Мария Пилева Факс: +359 7015-9257 Адрес: пл. „Свобода“ № 1 Адрес на възложителя: https://www.dupnitsa.bg/ Телефон: +359 7015-9270 E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=792745&mode=view