Обществени поръчки

Ремонтно-възстановителни работи на улици и пътища в община Видин за 2017 г., по обособени позиции

Наименование: „Ремонтно-възстановителни работи на улици и пътища в община Видин за 2017 г., по обособени позиции" Възложител: Община Видин Oсн. предмет: 45233000 Прогнозна стойност: 682 985 лева    Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 30 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2017 Местно време: 17:00  Отваряне на офертите: гр.Видин, пл. „Бдинци“ № 2, ет. 6, Заседателна зала Дата: 25/07/2017 Местно време: 10:00  За контакти: Лидия Панайотова – началник-отдел Обществени поръчки Факс: +359 94601132 Адрес: пл. „Бдинци” № 2, Информационен център Адрес на възложителя: www.vidin.bg Телефон: +359 94609473 E-mail: kmet@vidin.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=793070&mode=view