Обществени поръчки

Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна Оряховица

Наименование: Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна Оряховица Възложител: Община Горна Оряховица Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 3 000 000 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 24 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2017 Местно време: 17:00  Отваряне на офертите: Зала 114 на Община Горна Оряховица Дата: 01/09/2017  Местно време: 10:00                      За контакти: Миглена Петкова - старши юрисконсулт Факс: +359 618-60203 Адрес: пл. „Георги Измирлиев“ №5 Адрес на възложителя: www.g-oryahovica.org/ Телефон: +359 618-60874 E-mail: go-op_104@abv.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=798076&mode=view