Обществени поръчки

„Отводняване на жп подлез на бул. „Липник“ в участъка от улица „Дебър“ до улица „Мъглиж“, гр. Русе“

Наименование: „Отводняване на жп подлез на бул. „Липник“ в участъка от улица „Дебър“ до улица „Мъглиж“, гр. Русе“ Възложител: Община Русе Oсн. предмет:  45000000 Прогнозна стойност: 536 402.20 лева      Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 60 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2017    Местно време: 17:30  Отваряне на офертите: Община Русе, ет. 3, заседателна зала Дата: 05/09/2017    Местно време: 14:00  За контакти: инж. Мариана Маринова - гл. инспектор в отдел ТИИК Факс: +359 82834413 Адрес: пл. „Свобода“ №6 Адрес на възложителя: www.ruse-bg-eu Телефон: +359 82881656 E-mail: mayor@ruse-bg.eu https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=798233&mode=view