Обществени поръчки

Ремонт на Сграда №1 – Щаб на ВР 1276 – гр. Шумен

Наименование: Ремонт на Сграда №1 – Щаб на ВР 1276 – гр. Шумен Възложител: Министерство на отбраната Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 441 660 лева  Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 250 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2017    Местно време: 17:30  Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ №3, Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната" Дата: 04/09/2017 Местно време: 14:00  За контакти: инж. Петър Нелов, инж. Райна Рашкова Факс: +359 29880611 Адрес: ул. „Дякон Игнатий“ №3 Адрес на възложителя: www.mod.bg Телефон: +359 29220794/ +359 29220745 E-mail: p.nelov@mod.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=798212&mode=view