Обществени поръчки

Ремонт на дом за възрастни с деменция в кв. Княжево

Наименование: Ремонт на дом за възрастни с деменция в кв. Княжево Възложител: Столична община Oсн. предмет: 45215000 Прогнозна стойност: 1 245 000 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 65 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2017 Местно време: 17:30 Отваряне на офертите: ул. „Париж“ № 3, ет. 1, стая 109 Дата: 12/09/2017 Местно време: 10:30 За контакти: Диана Цекова Факс: +359 29377504 Адрес: ул. „Московска“ № 33 Адрес на възложителя: www.sofia.bg Телефон: +359 29377345 E-mail: dtzekova@sofia.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=798766&mode=view