Обществени поръчки

Наименование: 1. Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на "Столичен електротранспорт” - ЕАД, за 2011 г.; 2. Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на Столичен електротранспорт” - ЕАД, за 2011г., по обособени позиции

Наименование: 1. Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на "Столичен електротранспорт” - ЕАД, за 2011 г.; 2. Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на Столичен електротранспорт” - ЕАД, за 2011г., по обособени позиции

Възложител: Столична община

Описание: 1. Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на "Столичен електротранспорт” - ЕАД, за 2011 г.; 2. Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на Столичен електротранспорт” - ЕАД, за 2011 г., по обособени позиции

Гаранциите за участие в открита процедура по обособени позиции: 1. ОСНОВЕН РЕМОНТ на РЕЛСОВ ПЪТ И СЪОРЪЖЕНИЯТА МУ ПО ТРАСЕТАТА на „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД за 2011г.; в размер на 10 920 /десет хиляди деветстотин и двадесет/ лева; 2. ОСНОВЕН РЕМОНТ на КОНТАКТНО-КАБЕЛНА МРЕЖА И ТИС ПО ТРАСЕТАТА на „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД за 2011г. в размер на 5 370 /пет хиляди триста и седемдесет/ лева; представени в една от следните форми: - парични суми, внесени по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или - банкова гаранция за срока на валидност на офертата /оригинал/. Гаранции за изпълнение в размер на 3% от стойността на договорите, представени в една от следните форми: - парични суми, внесени по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или - банкова гаранция валидна за срока на договора /оригинал/. Гаранциите за изпълнение се представят при сключване на договорите.

Oсн. предмет: 45234126: Строителни и монтажни работи на трамвайни линии

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 12

Срок за получаване на документация за участие: 15/04/2011, 12:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/04/2011, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: "Московска" 33

Дата: 27/04/2011, 10:00 ч.

За контакти: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. " Париж " № 1, ст.2, Даниела Миткова

Факс: 02 9809866

Адрес: София, ул."Московска"№33

Телефон: 02 9809866

E-mail: dmitkova@sofia.bg


Виж цялата поръчка