Обществени поръчки

Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона"

Наименование: Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона" Възложител: Община Видин Oсн. предмет: 45233262 Прогнозна стойност: 9 106 169.47 лева Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 31/05/2019 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/02/2018    Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: гр. Видин, пл.„Бдинц“ №2, заседателна зала, етаж VІ Дата: 13/02/2018    Местно време: 10:30 За контакти: Лидия Панайотова – началник-отдел Обществени поръчки Факс: +359 94601132 Адрес: пл. „Бдинци“ №2 Адрес на възложителя: www.vidin.bg Телефон: +359 94609473 E-mail: kmet@vidin.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=822052&mode=view