Обществени поръчки

Реконструкция на водопроводна мрежа с. Сливовик, община Медковец-втори етап

Наименование: Реконструкция на водопроводна мрежа с. Сливовик, община Медковец-втори етап Възложител: община Медковец Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 2 036 231 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 140 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/02/2018    Местно време: 16:00 Отваряне на офертите: Заседателната зала на Община Медковец Дата: 08/02/2018    Местно време: 11:00 За контакти: инж. Иван Иванов Факс: +359 09727-2330 Адрес: с.Медковец Адрес на възложителя: www.medkovec@mail.bg Телефон: +359 09727-2134 E-mail: medkovec@mail.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=822095&mode=view