Обществени поръчки

Основен ремонт на улици в Община Ветово

Наименование: Основен ремонт на улици в Община Ветово Възложител: Община Ветово Oсн. предмет: 45233200 Прогнозна стойност: 839 583.34 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 90 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/01/2018   Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: Административната сграда на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2,заседателна зала Дата: 29/01/2018    Местно време: 09:00 За контакти: Соня Цанкова Факс: +359 081612871 Адрес: ул. „Трети март“ №2 Адрес на възложителя: www.vetovo.com Телефон: +359 081612253 E-mail: vetovo@abv.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=822057&mode=view