Обществени поръчки

Наименование: Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Укрепване на свлачище в местността „Кутлина", кв. „Филиповци", район „Люлин" - II етап. Силово укрепване.

Наименование: Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Укрепване на свлачище в местността „Кутлина", кв. „Филиповци", район „Люлин" - II етап. Силово укрепване.

Възложител: Столична община

Описание: СМР за укрепване на свлачище в местността "Кутлина", кв. Филиповци. Силово укрепване. За извършване на дейностите по укрепването са разработени инвестиционни проекти, чието проучване и спазване е задължително при извършването на предвидените дейности.

Oсн. предмет: 45240000: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

Прогнозна стойност: 607 659,23 лева

Kраен срок за изпълнение: 15/11/2011

Срок за получаване на документация за участие: 18/04/2011, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/04/2011, 12:00 ч.

Отваряне на офертите: ул. "Московска" №33

Дата: 29/04/2011, 10:00 ч.

За контакти: Дирекция обществени поръчки и концесии, ул. "Париж" 1, стая 2, Блага Живкова

Факс: 02 9809866

Адрес: София, ул. „Московска” №33

Адрес на възложителя: www.sofia.bg

Телефон: 02 9809866

E-mail: bjivkova@sofia.bg


Виж цялата поръчка