Обществени поръчки

Наименование: Избор на изпълнител на СМР с обект: „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа реконструкция на пътища и улици на територията на община Сатовча"

Наименование: Избор на изпълнител на СМР с обект: „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа реконструкция на пътища и улици на територията на община Сатовча"

Възложител: Община Сатовча

Описание: Предвидено е изпълнение на строително - монтажни работи по разваляне на наличната улична настилка, изкопни работи, отстраняване на съществуващи тръби, доставка и монтаж на нови тръби и направа на шахти, насипи и трамбоване, земни работи по възстановяване и подобряване на настилката, пътни работи по възстановяване и подобряване на настилката, земни и пътни работи по рехабилитация на улична мрежа и IV клас пътища. ЛОТ 1: „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на уличната настилка в селата Ваклиново, Туховища, Крибул, рехабилитация на общински път BLG-1270/ III-1972, Вълкосел – Фъргово/ - Слащен – Туховища”; ЛОТ 2: „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване и подобряване на уличната настилка в селата Фъргово, Годешево, рехабилитация на ІV-то класни общински пътища BLG-1273/III-197 Сатовча – Доспат/ - Кочан – Ваклиново и BLG-1277/ІІІ-1972 Вълкосел – Сатовча/ - Кочан – Жижево”; ЛОТ 3: „Рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и възстановяване и подобряване на уличната настилка в селата Жижево, Боголин, Долен и Осина, рехабилитация на общински път BLG–1270/ III-1972, Вълкосел – Фъргово/ - Слащен - Туховища – Годешево, отсечка Вълкосел – Слащен”; ЛОТ 4: „Рехабилитация на улици в с. Кочан, с. Слащен, с. Сатовча, с. Плетена, общ. Сатовча”; ЛОТ 5: „Рехабилитация на улици в с. Вълкосел, общ. Сатовча”; ЛОТ 6: „Рехабилитация на улици в с. Кочан, общ. Сатовча”.

Oсн. предмет: 45233000: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

Доп. предмети: 45332000: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

Прогнозна стойност: 20 552 922 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 14

Срок за получаване на документация за участие: 29/04/2011, 17:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/05/2011, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: с. Сатовча, ул.”Тодор Шопов” № 37, Заседателна зала

Дата: 11/05/2011, 10:00 ч.

За контакти: Мария Самарджиева

Факс: 07541 2095

Адрес: с. Сатовча, ул.”Тодор Шопов” № 37

Адрес на възложителя: www.satovcha.bg

Телефон: 07541 2116

E-mail: satovchаbl@abv.bg


Виж цялата поръчка