Обществени поръчки

Наименование: Оценка на постигането на стратегическата и специфичните цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2007 – 2010 г.

Услуги, свързани с проучвания

2011/S 59-095901

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

 


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Министерство на труда и социалната политика
ул. "Триадица" №2
контакти : Зорница Станева
За: главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"
1051 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 28119600 / 29329597
E-mail: zstaneva@mlsp.government.bg
Факс +359 29329539 / 29329515

Интернет адрес/и

Общ адрес на възлагащия орган https://www.esf.bg

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: На горепосочения адрес за контакти

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
социална закрила
друго Осигуряване на заетост и повишаване на жизнен стандарт
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Оценка на постигането на стратегическата и специфичните цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2007 – 2010 г.

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Услуги
Категория услуга:№ 10
Основно място на изпълнение България.

код NUTS: BG

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Обществена поръчка

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

Предметът на поръчката обхваща извършване на оценка на постигането на стратегическата и специфичните цели на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” за периода 2007 – 2010 г. В резултат на извършената оценка следва да се дадат изчерпателни отговори на въпроси в следните области:
— Социално-икономически анализ на промените в средата, в която се изпълнява програмата и анализ на рамката на ОП РЧР,
— Степен на постигане на стратегическата и специфични цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

79311000

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

Да

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Не

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Извършване на оценка на постигането на стратегическата и специфичните цели на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” за периода 2007 – 2010 г.
Без да се включва ДДС 500 000 BGN

ІІ.2.2)Опции

Не

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок на действие в месеци 10 (от възлагането на поръчката)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка в една от формите по чл. 60, ал.1 от ЗОП, определена съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗОП възлиза на 5 000,00 BGN (пет хиляди лева). При избор на банкова гаранция за участие, същата следва да е открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника.
Гаранцията за изпълнение на договора в една от формите по чл. 60, ал. 1 от ЗОП, определена съгласно чл. 59, ал. 3, е в размер на 3 % от стойността му с ДДС. При избор на банкова гаранция за изпълнение, същата следва да e безусловна и неотменяема и да е открита със срок на валидност не по-малко от 60 дни (шестдесет дни) след изтичане на срока за изпълнението на дейностите по договора.
При избор на гаранция под формата на парична сума, то същата следва да се внесе по банков път, по сметката на Възложителя:
IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

— Авансово плащане в размер на не повече от 30 % от стойността на договора по банков път в срок до 15 (петнадесет) работни дни след подписване на договора и писмено искане от страна на изпълнителя, придружено с издадена данъчна фактура и издадена безусловна и неотменяема банкова гаранция за платимата авансово сума,
— Балансово плащане, представляващо остатъка от стойността на договора, в срок до 30 (тридесет) работни дни след одобрение от страна на възложителя на окончателен доклад от работата, подписан окончателен приемо-предавателен протокол и издадена данъчна фактура от изпълнителя.

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Да
Не се допуска до участие в процедурата участник, при който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, както и член/ове на предложения от участника ключов екип за изпълнение на услугата:
1. участват в качеството си на членове, заместници или наблюдатели в рамките на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка;
2. представляват организации, изпълняващи договори по ОП РЧР или които са свързани лица по смисъла на Търговския закон с членове на управителни и контролни органи на организации, които изпълняват договори по ОП РЧР, сключени по реда на Постановление № 121/30.5.2007 на МС;
3. са членове на управителни и контролни органи на организации, изпълняващи договори със Сертифициращия или Одитния органи по оперативните програми, съфинансирани Структурните и Кохезионния фонд на ЕС за извършване на дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, или участват в изпълнението на такива договори;
4. са участвали в качеството си на оценители или помощник-оценители в състава на комисии за оценка на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по смисъла на Постановление № 121 на МС от 30.5.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз, по ОП РЧР.

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: 1. В настоящата процедура за избор на изпълнител може да участва всяко българско или чуждестранно физическо и/ или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в настоящата процедура се представлява от законните си представител/и или от изрично упълномощени с нотариално заверени пълномощни лица;
2. Всички участници следва да отговарят на изискванията по чл. 47 ал.1, 2 и 5 от ЗОП. От участие в процедурата ще бъде отстранен участник, който:
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
2.1.2. е обявен в несъстоятелност;
2.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
2.1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
2.1.5. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
2.1.6. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 ЗОП и някое от гореуказаните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП;
4. Участник, член на управителен или контролен орган на участника, както и временно изпълняващ такава длъжност, не може да е свързано лице по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: — Копие от годишните ОПР за трите финансови години - 2007 г., 2008 г. и 2009 г., заверени съгласно Закона за счетоводството или еквивалент в случаите, когато участникът не е регистриран съгласно българското законодателство, освен ако участникът е новорегистриран,
— Копие от годишните данъчни декларации за трите години - 2007 г., 2008 г. и 2009 г., заверени с мокър печат на НАП (за физически лица) или еквивалент в случаите, когато участникът е чуждестранно физическо лице,
— Справка-декларация за оборота на участника за трите приключили финансови години – 2007 г., 2008 г. и 2009 г., освен ако участникът е новорегистриран.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми Участникът следва да има общ оборот не по-малко от 1 200 000,00 (един милион и двеста хиляди) BGN общо за трите финансови години - 2007 г., 2008 г. и 2009 г.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
1. Описание на профила на участника, включващо обща информация относно сферата на дейност, пазарната специализация и др. (по отношение на обединенията и консорциумите, описанието трябва да обхваща всички членове на обединението/ консорциума) – максимум 5 страници (свободен текст);
2. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори, изпълнени през трите години – 2007 г., 2008 г. и 2009 г. (допускат се и договори, сключени и изпълнявани през 2010 г.) и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка с посочване на дати на сключване, възложител, стойност и крайна дата на приключване;
3. Списък на предложения ключов екип, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образователната и професионална квалификация на всяко от тях;
4. Автобиографии на предложения ключов екип;
5. Документи, доказващи образованието и професионалния опит на лицата, включени в екипа:
— относно образованието – дипломи за висше образование,
— относно професионалния опит - копия от трудова книжка (за лицата работещи/работили по трудово правоотношение); копие от гражданските договори (за лицата работещи/работили по граждански договори); сертификати за специализации, свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение; референции, служебни бележки и други.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми
1. Участникът трябва да има доказан опит в прилагането на количествени и качествени методи за оценка и извършване на оценка на програми, вкл. изпълнение на договори/ извършване на услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка;
2. Участникът следва да има 2 (два) или повече изпълнени подобни договора (договори със сходен обхват) за тритете години – 2007 г., 2008 г. и 2009 г. (допускат се и договори, сключени и изпълнявани през 2010 г.) и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка, чиято стойност комулативно е минимум равна на, или надвишава 500 000 (петстотин хиляди) BGN без ДДС;
3. Референции (препоръки за добро изпълнение) от предишни контрагенти, отнасящи се до изпълнени от участника договори с подобен обхват - минимум 2 (два) броя;
4. За изпълнението на настоящата поръчка участникът задължително трябва да разполага със следния ключов персонал (собствен или нает):
— Ръководител на екип,
— Експерт в сферата на пазара на труда,
— Експерт в сферата на образованието и обучението,
— Експерт в сферата на социалните услуги,
— Експерт в сферата на здравеопазването,
— Експерт в областта на иконометрията и/или статистиката и/или приложната математика,
— Експерт в областта на макроикономиката.
Всеки от предложените експерти трябва задължително да отговаря на минималните изисквания за образование и професионален опит, описани в Техническата спецификация (част 5 от документацията).

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

Не

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Не

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

Да

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. Организация и Методология за изпълнение на дейностите: М1 - Степен на разбиране от участника на изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация и консистентност на офертата (максимум 20 точки); М2 - Адекватност на предложения подход/Методология (максимум 40 точки); М3 - Адекватност на план графика спрямо предложените дейности (максимум 5 точки); М4 - Идентифициране на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора и адекватност на предложените мерки за тяхното управление (максимум 5 точки). Тежест 70
2. Предлагана цена. Тежест 30

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Предварително информационно обявление

Номер на обявлението в ОВ: 2010/S 42-061612 от 2.3.2010

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 29.4.2011 - 17:30
Платими документи Не

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

9.5.2011 - 12:00

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

Друг: Български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

Срок в дни 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 10.5.2011 - 10:00

Място

МТСП, гр. София, ул. "Триадица" №2, зала "Европа", БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

Не

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Да
препратка към проекта/проектите и/или програмата/програмите: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", проект BG051PO001–8.1.04 „Подкрепа на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика за управлението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: https://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията
бул. "Витоша" №18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29356113
Интернет: https://cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ

22.3.2011