Обществени поръчки

Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за ВиК мрежата и за ПСОВ на град Видин, включително и подготовка на документации за процедури по ЗОП.

Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за ВиК мрежата и за ПСОВ на град Видин, включително и подготовка на документации за процедури по ЗОП.

Възложител: Министерство на околната среда и водите

Описание: Изготвяне на работни проекти за компонентите от ВиК мрежата; изготвяне на подробни количествени и количествено-стойностни сметки за компонентите от ВиК мрежата; изготвяне на документации за участие в открита процедура по ЗОП за избор на строител и за консултант за осъществяването на строителен надзор за компонентите от ВиК мрежата, включително и технически спецификации като проектът на договора е съобразно българското законодателство, съвместявайки Общите договорни условия на ФИДИК за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя” („Червена книга”); подготовка на индикативен идеен проект (идейна разработка по част ”Технологична”) за компонента ПСОВ – два варианта, включително геоложки и хидрогеоложки проучвания; изготвяне на ценови таблици по уедрени показатели за компонента ПСОВ; документации за участие в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител и за консултант за осъществяването на строителен надзор за компонента ПСОВ, включително и технически спецификации като проектът на договора за реконструкцията и разширението на Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) да се изготви съобразно Общите договорни условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране - строителство, за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя” („Жълта книга”); изготвяне на стратегия за изпълнението на обществените поръчки включваща правила и график за провеждане; представяне на мерки касаещи насоките за публичност; подготовка на окончателен доклад за изпълнение на поръчката.

Oсн. предмет: 71500000: Услуги, свързани със строителството

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 5

Срок за получаване на документация за участие: 15/04/2011, 17:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/04/2011, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: гр. София, МОСВ, бул. "Мария Луиза" 22

Дата: 28/04/2011, 11:00 ч.

За контакти: Дирекция "Европейски и международни проекти", Милена Кънчева

Факс: 02 9812964

Адрес: София, бул. "Мария Луиза" №22

Адрес на възложителя:

Телефон: 02 9406529

E-mail: mkancheva@moew.government.bg


Виж цялата поръчка