Обществени поръчки

Наименование:Концесия за строителство с основен предмет - строителство на Карго зона - обособена част от гражданско летище за обществено ползване Пловдив и нейното управление и поддържане след въвеждането й в експлоатация на риск на концесионера.

Строителни и монтажни работи

2011/S 60-097012

КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

 


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ул. "Дякон Игнатий" № 9
контакти : дирекция „Концесии и контрол върху дейносттa на търговските дружества и държавните предприятия”
За: Стефан Стефанов и Мирослава Иванова
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29409537
E-mail: sstephanov@mtitc.government.bg
Факс +359 29885149

Интернет адрес/и

Общ адрес на възлагащия орган https://www.mtitc.government.bg

Допълнителна информация може да бъде получена на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупка) могат да бъдат получени от:Същото място като горепосочения адрес за контакти

Оферти, заявления за участие или заявления за интерес трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
друго транспорт, информационни технологии и съобщения

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

ІІ.1)ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕСИЯТА

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Концесия за строителство с основен предмет - строителство на Карго зона - обособена част от гражданско летище за обществено ползване Пловдив и нейното управление и поддържане след въвеждането й в експлоатация на риск на концесионера.

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството

код NUTS: BG421

Основна площадка или разположение на строителството: Летище Пловдив, с. Крумово, община Родопи, област Пловдив.

ІІ.1.3)Кратко описание на поръчката

Обектът на концесията представлява Карго зона - обособена част от гражданско летище за обществено ползване Пловдив – публична държавна собственост. Предмет на концесията е строителство на обекта на концесията и неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, включително присъединяването на обекта на концесията към необходимата за експлоатацията му техническа инфраструктура, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията, при условия и по ред, определени с концесионния договор.

ІІ.1.4)Общ речник на възлагането (CPV)

45000000

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Изграждане и поддържане след въвеждане в експлоатация от концесионера на Карго зона, съгласно одобрения Генерален план за развитие на летище Пловдив, както следва:
1. карго терминал със застроена площ не по-малко от 2 400 кв. м;
2. офисна сграда за спедитори и държавни служби със застроена площ не по-малко от 2 800 кв. м и паркинг към офисна сграда със застроена площ не по-малко от 1 500 кв. м;
3. хангар за техническо обслужване на въздухоплавателни средства със застроена площ не по-малко от 3 600 кв. м;
4. перон за карго терминал, като изграждането на перона включва и изграждане на връзка към съществуващата пътека за рулиране D, със застроена площ не по-малко от 38 770 кв. м;
5. паркинг към карго терминал за камиони, със застроена площ не по-малко от 3 000 кв. м;
6. зона склад за ГСМ;
7. зона за паркиране и обслужване на самолетообслужваща техника (GHE);
8. пътни връзки към Карго зоната.

ІІ.2.2)Минимален процент от строителството, което ще бъде възложено на трети страни

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ІІІ.1.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: І. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3 от закона за концесиите:
1. От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице обстоятелство по чл. 16, ал. 2 и 3 от ЗК;
2. Липсата на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3 от ЗК се доказва със:
2.1. Оригинал на съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, за удостоверяване липсата на обявяване в несъстоятелност и на процедура по ликвидация, освен ако в заявлението към офертата е посочен ЕИК по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър;
2.2. Оригинал на съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган от държавата по отечественото право на лицето за удостоверяване на:
2.2.1. за участника - юридическо лице: липсата на влязла в сила присъда за (а) управител или (б) член на управителния орган, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лица - за (в) неговия представител в съответния управителен орган, за някое от следните престъпления:
2.2.1.1. против собствеността;
2.2.1.2. против стопанството;
2.2.1.3. против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама);
2.2.1.4. престъпление по служба и/или за подкуп (корупция);
2.2.1.5. за престъпления, свързани с участие в престъпна група;
2.2.2. за участника - физическо лице:
2.2.2.1. липсата на влязла в сила присъда за престъпление по т. 2.1.1-2.1.5 и
2.2.2.2. липсата на лишаване на лицето от правото да осъществява търговска дейност;
3. Когато участникът е:
а) обединение - документите по т. 2.1 и 2.2 се представят за всеки от участниците в обединението;
б) чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документи т. 2.1 и 2.2, или когато те не включват всички случаи по т. 2.1 и 2.2, Участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, Участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
Клетвената декларация или официалното заявление се представят задължително и в превод на български език, извършено от преводач, коийто има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
В случая по т. 3, б. „б” лицето представя копие от правните актове, доказващи правната стойност на процедурата, въз основа на която е представен документа, включително с превод на български език.
4. Участниците са длъжни по време на процедурата да уведомяват комисията за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3 от ЗК в 7-дневен срок от настъпването им;
ІІ. Обстоятелства по чл. 16, ал. 4 от закона за концесиите, наличието, на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на липсата им.
1. От участие в процедурата се отстранява и Участник, който:
1.1. е в производство по несъстоятелност;
1.2. има задължения за публични вземания на българската държава или община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отстрочване на задълженията;
1.3. има просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които участникът е работодател;
1.4. е бил концесионер и концесионният договор е прекратен по негова вина;
1.5. е виновен за професионални нарушения, за които Комисията разполага с писмени доказателства, издадени от компетентен орган;
1.6. не е представил цялата информация изискваща се от участниците в процедурата за предоставяне на концесия, или представената от него информация е непълна или невярна;
2. Липсата на обстоятелствата по т. 1 се доказва:
2.1. По т. 1.1 - съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен за удостоверяване на липсата на производство за обявяване в несъстоятелност, освен ако в заявлението към офертата е посочен ЕИК по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър;
2.2. По т. 1.2. - удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2.3. По т. 1.3. - декларация съгласно Приложение № 9;
2.4. По т. 1.4. - декларация съгласно Приложение № 10;
2.5. По т. 1.5. - декларация съгласно Приложение № 11;
2.6. Обстоятелствата по т. 1.6 се установяват от Комисията с мотивирано решение;
3. Когато участникът е:
а) обединение - документите по т. 2.1-2.5 се представят за всеки от участниците в обединението;
б) чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документи по т. 2.1-2.5, или когато те не включват всички случаи по т. 2.1-2.5, Участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, Участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
Клетвената декларация или официалното заявление се представят задължително и в превод на български език, извършено от преводач, коийто има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
В тези случаи лицето представя копие от правните актове, доказващи правната стойност на процедурата, въз основа на която е представен документа, включително с превод на български език;
4. Не се оценява оферта на участник, която не отговаря на критериите и изискванията за тяхното удовлетворяване;
5. Участниците са длъжни по време на процедурата да уведомяват комисията за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 16, ал. 4 от ЗК в 7-дневен срок от настъпването им.

ІІІ.1.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията І. Критерий за подбор на участниците по чл. 26, ал. 1 от закона за концесиите и минималните нива на приложимите изисквания относно неговото изпълнение:
1. Критерият „Икономическо и финансово състояние” включва:
1.1. Реализирани приходи за поне една от последните 3 финансови години, преди датата на подаване на офертата, в размер на не по-малко от 18 000 000 BGN;
1.2. размер на балансовата стойност на активите не по-малко от 35 000 000 BGN;
2. В случай на обединение, което не е юридическо лице важат следните изиисквания:
2.1. участниците в обединението сключват договор помежду си, в който определят един от участниците, за представляващ обединението. В заявлението се посочва участникът, който представлява обединението;
2.2. Не се допуска кандидат, който е обединение от търговци, да включва участници, които подават Заявление самостоятелно и/или като участници в друго обединение. Това ограничение се отнася и за лица, които са “свързани лица” по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон на Република България спрямо съответен участник в обединение или самостоятелен кандидат;
2.3. Участникът, представляващ обединението следва:
2.3.1. да отговаря на критерия за подбор: „Икономическо и финансово състояние”;
2.3.2. да има не по-малко от 34 на сто от гласовете в Общото събрание на дружеството на концесионера и пропорционално участие в управителните и контролните органи на концесионера за целия срок на концесията;
2.3.3 да притежава процент на участие в размер на не по-малко от 34 на сто от капитала в търговското дружество концесионер за срока на концесията.
По решение на концедента, след петнадесетата година от срока на концесията този участник може да бъде заменен от друг в търговското дружество на концесионера, отговарящ на изискванията на т. 2.3.1 - 2.3.3;
3. Доказване на съответствието с критерия за подбор „Икономическо и финансово състояние”:
3.1. Участникът/участниците в обединението не могат да доказват съответствието си с критерия чрез трети лица;
3.2. В случай на обединение, изрично се посочва участникът в обединението, отговарящ на критерия за подбор;
3.3. В случай на определяне за концесионер на участник в процедурата, който е кандидатствал като обединение, което не е юридическо лице, концесията се предоставя на новоучредено търговско дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, или лице, регистрирано като търговец по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в което участниците в обединението притежават целия капитал в съотношението от договора им за обединение, като представляващият обединението следва да запази процентното си участие в капитала на Концесионера, правата си на глас в общото събрание на Концесионера, както и ще контролира управлението му през целия срок на концесията, освен с изричното писмено съгласие на Концедента;
ІІ. Документи за доказване минималните приложими изисквания относно изпълнението на критерия за подбор на участниците по раздел V.
Критерият „Икономическо и финансово състояние” се доказва чрез:
Годишните финансови отчети за всяка от последните 3 (три) финансови години, заедно със съответните одиторски доклади и доклади на управителния орган. Ако законодателството на държавата, в която участникът е установен го изисква, представените годишни финансови отчети трябва да бъдат заверени от одитор. Липсата на изискване за одитиране от съответното законодателство се доказва от участника с декларация.

Когато критерият се доказва от чуждестранно лице, левовата равностойност се изчислява като се използва курсът на съответната валута към лева, обявен от Българската народна банка за 31 декмври на годината на съответния годишен финансов отчет, с който се доказва удовлетворяването на критерия. В случай, че Българската народна банка не обявява курс на валутата на участника към лева, левовата равностойност се изчислява по курса на съответната валута към лева, за съответната дата, обявена от OANDA Corporation – http;//www.oanda.com/currency/converter/.

ІІІ.1.3)Технически възможности

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест.
Критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест са:
1. Размер на годишното концесионно плащане с относителна тежест 35 на сто;
2. Срок за въвеждане в експлоатация на подобектите на Карго зоната с обща относителна тежест 30 на сто, както следва:
2.1. първи етап – подобектите: карго терминал; офисна сграда за спедитори и държавни служби и паркинг към офисната сграда; перон за карго терминал и връзка към съществуващата пътека за рулиране D; паркинг към карго терминал за камиони пътни връзки към Карго зоната, с относителна тежест 20 на сто, като срокът за въвеждане на обектите в експлоатация не може да бъде по-дълъг от 48 месеца;
2.2. втори етап – подобектите: хангар за техническо обслужване на въздухоплавателни средства; зона склад за ГСМ; зона за паркиране и обслужване на самолетообслужваща техника (GHE), с относителна тежест 10 на сто;
3. Гратисен период за извършване на концесионните плащания, но не по-дълъг от 10 години с относителна тежест 15 на сто;
4. Бизнес предложение, включително предложение за инвестиционна програма с относителна тежест 20 на сто.

ІV.2)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.2.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

ІV.2.2)Срок за подаване на заявленията

2.6.2011 - 17:00

ІV.2.3)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите за специфичната поръчка

български.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Не

VІ.2)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Вид на концесията - държавна концесия; обект на концесията - Карго зона - обособена част на територията на Гражданско летище за обществено ползване Пловдив; с обекта на концесия концесионерът може да извършва дейности на оператор по наземно обслужване и други търговски дейности, които са съвместими с предназначението на обекта; вид на процедурата - открита; гаранция за участие в процедурата - 75 000 EUR, представена под формата на банкова гаранция или заверено копие на документа за внесен депозит по сметката на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: IBAN BG29 BNBG 9661 3600 1248 40, SWIFT code BNBG BGSF, the correspondent account of BNB with DEUTSCHE Bank, Frankfurt is: № 100 92334950000, IBAN DE53500700100923349500, SWIFT code: DEUTDEFF. Формата на гаранцията се избира от кандидатите. Валидността на гаранциите под формата на банкова гаранция, следва да е съобразена с раздел V от Закона за концесии. Срок на валидност на офертите е 365 календарни дни след датата на подаване на офертата. Срок за получаване на документацията - 30.5.2011 г., 17:00 часа. Цена и начин на плащане на документацията: 5 000 лв. без ДДС по банкова сметка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - IBAN BG42 BNBG 9661 3000 1248 01, BIC код на БНБ - BNBG BGSD. Документацията може да бъде закупена от лице с представителна власт или упълномощено лице от лице с представителна власт с документ за представителна власт. Място за отваряне на офертите: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - гр. София в срок до 3 работни дни от крайния срок за подаване на офертите. Не е предвидена възможност за представяне на варианти в офертите.
Индивидуализация на обекта на концесия:
Обектът на концесията представлява Карго зона - обособена част от гражданско летище за обществено ползване Пловдив – публична държавна собственост и включва:
1.1. концесионна територия с обща площ 195 198 кв. м, състояща се от части от поземлени имоти № 250.184 с площ 25 459 кв. м и № 250.185 с площ 169 739 кв. м, намиращи се в землището на с. Крумово с ЕКАТТЕ 40004, общ. Родопи, съгласно кадастралните карти на имотите, и с граници индивидуализирани с координатите на точките от № 1 до № 30, включително в координатна система „1970 г.”, съгласно схема и координати, които са неразделна част от документацията за участие и концесионния договор;
1.2. сградите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и/или монтирани от концесионера върху територията по т. 1.2.1. в съответствие с това решение и с одобрени проекти, подобекти – елементи на летищната инфраструктура, прилежаща инфраструктура на обекта и принадлежности, които в своята съвкупност определят обекта по т. 1. като „Карго зона” съгласно одобрения Генерален план за развитие на летище Пловдив, както следва:
1.2.1. карго терминал със застроена площ не по-малко от 2 400 кв. м;
1.2.2. офисна сграда за спедитори и държавни служби със застроена площ не по-малко от 2 800 кв. м и паркинг към офисна сграда със застроена площ не по-малко от 1 500 кв. м;
1.2.3. хангар за техническо обслужване на въздухоплавателни средства със застроена площ не по-малко от 3 600 кв. м;
1.2.4. перон за карго терминал, като изграждането на перона включва и изграждане на връзка към съществуващата пътека за рулиране D, със застроена площ не по-малко от 38 770 кв. м;
1.2.5. паркинг към карго терминал за камиони, със застроена площ не по-малко от 3 000 кв. м;
1.2.6. зона склад за ГСМ;
1.2.7. зона за паркиране и обслужване на самолетообслужваща техника (GHE);
1.2.8. пътни връзки към Карго зоната.

VІ.3)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. "Витоша" № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29356113
Интернет: https://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.3.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: 6.11.2011 г.

VІ.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията
бул. "Витоша" № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29356113
Интернет: https://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ

24.3.2011