Обществени поръчки

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община по зони обособени в 7 позиции

Наименование: Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община по зони обособени в 7 позиции Възложител: Столичната община Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 116 666 666.69 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 48 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/10/2018  Местно време: 17:30  Отваряне на офертите: ул. %Париж" №3, ст.109 Дата: 11/10/2018    Местно време: 13:00  За контакти: Даниела Младенова Факс: +359 29377324 Адрес: ул. „Московска“ №33 Адрес на възложителя: www.sofia.bg Телефон: +359 29377252 E-mail: dmitkova@sofia.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=866196&mode=view