Обществени поръчки

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на укрепителни съоръжения по Транзитния газопровод за Гърция и Транзитния газопровод за Македония

Наименование:  Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на укрепителни съоръжения по Транзитния газопровод за Гърция и Транзитния газопровод за Македония Възложител: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - Изпълнителен директор Oсн. предмет: Продължителност в дни: 270 Прогнозна стойност: 471 500 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 270 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/10/2018    Местно време: 17:00  Отваряне на офертите: Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес: гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ №66 Дата: 08/10/2018   Местно време: 14:00  За контакти: Владислав Петров; Кремена Николова Факс: +359 29250063 Адрес: бул. „Панчо Владигеров“ №66 Адрес на възложителя: www.bulgartransgaz.bg Телефон: +359 29396351/+359 29396690 E-mail: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=866393&mode=view