Обществени поръчки

Закриване и рекултивация на депо за ТБО, имот 000105, землището на с. Радловци м. Гладни рид, Община Кюстендил

Наименование: Закриване и рекултивация на депо за ТБО, имот 000105, землището на с. Радловци м. Гладни рид, Община Кюстендил Възложител: Община Кюстендил Oсн. предмет: 45112350 Прогнозна стойност: 1 695 042.72 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 41 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2019    Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.  „Велбъжд“ №1, етаж 2, заседателна зала на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, ет. 2 Дата: 02/07/2019  Местно време: 10:00 За контакти: Десислава Алайкова-Стоева Факс: +359 78550875 Адрес: пл. „Велбъжд“ №1 Адрес на възложителя: www.kustendil.bg Телефон: +359 78550815 E-mail: ob_porachki@kustendil.bg http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=915428&mode=view