Обществени поръчки

Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на Община Девин

Наименование: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на Община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на Община Девин” съгласно Административен договор... Възложител: Община Девин Oсн. предмет: 45200000 Прогнозна стойност: 707 397.39 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 210 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/06/2019    Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: заседателна зала на Общинска администрация - Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ №1, ет. 3 Дата: 01/07/2019    Местно време: 11:00 За контакти: арх. Мариана Перфанова Факс: +359 30412661 Адрес: ул. „Дружба“ №1 Адрес на възложителя: www.devin.bg Телефон: +359 30412174 E-mail: obshtina@devin.bg http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=915392&mode=view