Обществени поръчки

Наименование: Реставрация, консервация, експониране на крепостна система "Калето", развитие на дребномащабна техническа инфраструктура в района на Видинска крепостна система "Калето" по Проект „Видинска Крепостна Система „Калето”

Наименование: Реставрация, консервация, експониране на крепостна система "Калето", развитие на дребномащабна техническа инфраструктура в района на Видинска крепостна система "Калето" по Проект „Видинска Крепостна Система „Калето”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.1-01/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции.

Възложител: Община Видин

Описание: Реставрация, консервация, експониране на крепостна система"Калето", развитие на дребномащабна техническа инфраструктура в района на Видинска крепостна система "Калето" по Проект „Видинска Крепостна Система „Калето”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.1-01/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции.

Oсн. предмет: 45454100: Строителни работи по реставрация

Доп. предмети: 92522000: Услуги по опазване на паметници на културата

Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 12

Срок за получаване на документация за участие: 13/06/2011, 17:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/07/2011, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: Община Видин

Дата: 22/07/2011, 10:00 ч.

За контакти: Димитър Стефанов

Факс: 094 601132

Адрес: Видин, пл. "Бдинци" № 2

Адрес на възложителя: www.vidin.bg

Телефон: 094 609462

E-mail: kmet@vidin.bg


Виж цялата поръчка