Обществени поръчки

Наименование: Изпълнение на строително-ремонтни работи, предвидени за реализация на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от гр. Казанлък".

Наименование: Изпълнение на строително-ремонтни работи, предвидени за реализация на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от гр. Казанлък".

Възложител: Община Казанлък

Описание: Изпълнението на строително-ремонтни работи, предвидени за реализация на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от гр. Казанлък" има за цел внедряване на енергоспестяващи мерки на територията на учебни заведения на територията на Община Казанлък, чрез подмяна на дограма, топлоизолация на фасадите, топлоизолация на покривите и др.

Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Н. Вапцаров” и Гимназия „Акад. П. Стайнов” – Ремонтът обхваща подмяна на дограма с нова PVC, топлоизолация на цялостна фасада (предвижда се полагане на топлоизолация с дебелина 80 мм на всички външни стени и са предвидени дейности за „обръщане на прозорци” с топлоизолация с дебелина 20мм), топлоизолация на тавана на сутеренни помещения, подмяна на горивна база и газификация на сградата; Обособена позиция № 2: „Изпълнение на СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Георги Кирков”. Сградният фонд на училището се състои от две сгради - училищна сграда и сграда на физкултурния салон. Ремонтът обхваща подмяна на дограма, топлоизолация на цялостна фасада, топлоизолация на покрив; Обособена позиция № 3: „Изпълнение на СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Никола Обрешков” Сградният фонд на училището се състои от триетажна сграда с масивна конструкция и пристройка към нея от западната страна на два етажа. Ремонтът обхваща топлоизолация на цялостна фасада, топлоизолация на покрив, топлоизолиране на подова плоча към не отопляем етаж, подмяна на осветителни тела.; Обособена позиция № 4: „Изпълнение на СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Чудомир”. Сградния фонд на училището се състои от две сгради – училищна сграда и сградата на физкултурния салон. Училищната сграда е четириетажна, състои се от три блока. Ремонтът обхваща подмяна на дограма, топлоизолация на цялостна фасада, топлоизолация на покрив.; Обособена позиция № 5: „Изпълнение на СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Основно училище „Мати Болгария” и физкултурен салон” - Старата дървена дограма ще бъде заменена с PVC. Предвидена е топлоизолация на сградата, както и топлоизолация на плочата на покрива и топлинно изолиране на плочата над неотопляем сутерен. Обособена позиция № 6: „Изпълнение на СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Хуманитарна гимназия ”Св.Св.Кирил и Методий”- Старата дървена дограма ще бъде заменена с нова PVC. Ще бъде изпълнена топлоизолация на плочата на покрива и на пода над неотопляем сутерен.

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Доп. предмети: 45400000: Довършителни строителни работи; 45420000: Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи

Прогнозна стойност: 2 769 571 лева

Краен срок за изпълнение: Срок в дни: 180

Срок за получаване на документация за участие: 27/06/2011, 17:30 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/07/2011, 16:30 ч.

Отваряне на офертите: Община Казанлък, ул."Розова долина"№6, стая 14, етаж 2.

Дата: 08/07/2011, 10:00 ч.

За контакти: Адриана Тенева

Факс: 0359431 65164

Адрес: Казанлък, ул. "Розова долина” № 6

Адрес на възложителя: https://www.kazanlak.bg/

Телефон: 0359431 98245

E-mail: aditeneva@abv.bg

 

Виж цялата поръчка