Обществени поръчки

Наименование: Газификация и модернизиране на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър “Васил Друмев” – гр. Шумен

Наименование: Газификация и модернизиране на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър “Васил Друмев” – гр. Шумен

Възложител: Министерство на културата

Описание: Поръчката включва следните основни видове СМР: • Мерки за подобряване на енергийната ефективност: ново котелно помещение на газ, подмяна на цялата тръбна отоплителна система с възможност за селективно топлоподаване по зони, намаляване на топлинните загуби; Топлоизолиране на части от ограждащата конструкция, подмяна на дограма; • Осигуряване на достъпност на средата за хора с увреждания: Преустройство на съществуващите външни рампи към главния и служебен вход, монтаж на два подемника за инвалидни колички за преодоляване на денивелацията във виндфанга на главното фоайе и виндфанга на служебния вхо, изграждане на санитарен възел за посетители с инвалидни колички в зоната на главното фоайе, изграждане на 10 места за посетители с инвалидни колички в главната зала. • осигуряване на безопасното функциониране по отношение на пожарната и аварийна безопасност: изцяло нова система за пожароизвестяване и възстановяване на системата за пожарогасене на сцената на главната зала; • подмяна на сценичното технологично оборудване: сценична механизация, ефектно осветление и озвучаване;• подмяна на хидроизолация на плосък покрив;

Oсн. предмет: 45212322: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на театри

Прогнозна стойност: 963 849 лева

Краен срок за изпълнение: 30/04/2012

Срок за получаване на документация за участие: 16/06/2011, 14:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/06/2011, 14:00 ч.

Отваряне на офертите: сградата на Министерство на културата, гр.София, бул. "Ал.Стамболийски" № 17

Дата: 28/06/2011, 10:30 ч.

За контакти: Радослава Кузманова

Факс: 02 9806970

Адрес: София, бул. "Ал. Стамболийски" №17

Адрес на възложителя: www.mc.government.bg

Телефон: 02 9400836; 02 9400933

E-mail: r.kuzmanova@mc.government.bg


Виж цялата поръчка