Обществени поръчки

Наименование: Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект: Проект „Транзитни пътища V“, Лот 12, Път І – 4 Велико Търново - п.к Лясковец, у-к: от км 134+000 до км 137+967.44, Път І – 4 Ястребино – Омуртаг, у-к: от км 180+500 до км 197+746, Път І – 4 Пролаз –Търговище, у-к: от км 214+630 до км 223+492.74, Път І – 4 Търговище – Белокопитово и рекoнструкция на пътен възел, у-к: от км 231+968.78 до км 238+238.53, Път І – 4 Коритна – Севлиево, у-к: от км 25+024 до км 51+491. Обща дължина 62,812 км

Наименование: Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект: Проект „Транзитни пътища V“, Лот 12, Път І – 4 Велико Търново - п.к Лясковец, у-к: от км 134+000 до км 137+967.44, Път І – 4 Ястребино – Омуртаг, у-к: от км 180+500 до км 197+746, Път І – 4 Пролаз –Търговище, у-к: от км 214+630 до км 223+492.74, Път І – 4 Търговище – Белокопитово и рекoнструкция на пътен възел, у-к: от км 231+968.78 до км 238+238.53, Път І – 4 Коритна – Севлиево, у-к: от км 25+024 до км 51+491. Обща дължина 62,812 км

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура"

Описание: Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект: Проект „Транзитни пътища V“, Лот 12, Път І – 4 Велико Търново - п.к Лясковец, у-к: от км 134+000 до км 137+967.44, Път І – 4 Ястребино – Омуртаг, у-к: от км 180+500 до км 197+746, Път І – 4 Пролаз –Търговище, у-к: от км 214+630 до км 223+492.74, Път І – 4 Търговище – Белокопитово и рекoнструкция на пътен възел, у-к: от км 231+968.78 до км 238+238.53, Път І – 4 Коритна – Севлиево, у-к: от км 25+024 до км 51+491. Обща дължина 62,812 км, съгласно приложените в документацията Проектна документация, Обобщена Количествена сметка и Техническа спецификация и приложение.

Oсн. предмет: 71521000: Строителен надзор по време на строителството

Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 24

Срок за получаване на документация за участие: 04/07/2011, 17:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/07/2011, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: Административната сграда на АПИ, ет.IV, ст. 406A

Дата: 15/07/2011, 13:30 ч.

За контакти: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване", Галя Тодорова

Факс: 02 9173262

Адрес: София, бул. "Македония" № 3

Адрес на възложителя: www.napi.government.bg

Телефон: 02 91733421

 

Виж цялата поръчка