Обществени поръчки

Наименование: Ремонт и реконструкция на шест сгради на учебни и детски заведения на територията на община Троян

Наименование: Ремонт и реконструкция на шест сгради на учебни и детски заведения на територията на община Троян

Възложител: Община Троян

Описание: Предмет на поръчката е „Ремонт и реконструкция на шест сгради на учебни и детски заведения на територията на община Троян”, включващ 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: • „Реконструкция на стар физкултурен салон в класни стаи СОУ „Васил Левски”, с. Черни Осъм”; • „Реконструкция на ОУ„Васил Левски”, с. Орешак; • „Реконструкция детска градина”, с. Орешак”. Обособена позиция 2: • "Ремонт, реконструкция и рехабилитация на седмична детска градина", с. Калейца; • „Ремонт на целодневна детска градина”, с. Борима; • „Реконструкция на ОДЗ „Буковец” - етапно строителство, първи етап - Реконструкция на съществуващата сграда на детската градина, заедно с едноетажен обем за котелно помещение” гр. Троян. Изпълнението на обекта на обществената поръчка следва да се осъществи въз основа на изходна информация: инвестиционни (технически) проекти, количествени сметки към тях и технически спецификации (приложени към документацията за участие) в съответствие с действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

Oсн. предмет: 45214100: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини

Доп. предмети: 45214210: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на основни училища; 45400000: Довършителни строителни работи; Строителни и монтажни работи на инсталации.

Прогнозна стойност: 4 300 219,47 лева

Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 8

Срок за получаване на документация за участие: 01/07/2011, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/07/2011, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Постъпилите оферти се отварят в сградата на Общинска администрация - Троян, гр. Троян, пл."Възраждане" № 1 в заседателната зала на трети етаж.

Дата: 13/07/2011, 10:00 ч.

За контакти: Павлин Петков

Факс: 0670 68060

Адрес: Троян, пл. "Възраждане" № 1

Адрес на възложителя: www.troyan.bg

Телефон: 0670 68047

E-mail: mayor@troyan.bg


Виж цялата поръчка