Обществени поръчки

Наименование: Извършване на строителен надзор по проект „Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян

Наименование: Извършване на строителен надзор по проект „Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина в с. Борима; Обединено детско заведение “Буковец” в гр. Троян.

Възложител: Община Троян

Описание: Предмет на поръчката е „Извършване на строителен надзор по проект „Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина в с. Борима; Обединено детско заведение “Буковец” в гр. Троян”. Предметът на поръчката включва извършването на строителен надзор съгласно одобрените инвестиционни проекти, количествени сметки (приложени към докуменацията за участие) и изискванията на нормативните актове по време на строително – ремонтни дейности на 6 обекта - учебни заведения на територията на община Троян: • „Реконструкция на стар физкултурен салон в класни стаи СОУ „Васил Левски”, с. Черни Осъм”; • „Реконструкция на ОУ„Васил Левски”, с. Орешак; • „Реконструкция детска градина”, с. Орешак”; • "Ремонт, реконструкция и рехабилитация на седмична детска градина", с. Калейца; • „Ремонт на целодневна детска градина”, с. Борима; • „Реконструкция на ОДЗ „Буковец” - етапно строителство, първи етап - Реконструкция на съществуващата сграда на детската градина, заедно с едноетажен обем за котелно помещение” гр. Троян.

Предметът на поръчката включва извършването на строителен надзор по време на строително – ремонтни дейности на 6 обекта - учебни заведения на територията на община Троян:• СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; • ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; • Целодневна детска градина в с. Орешак; • Седмична детска градина в с. Калейца; • Целодневна детска градина в с. Борима; • Обединено детско заведение “Буковец” в гр. ТроянМаксималната допустима стойност на поръчката е 89 725 /осемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и пет лева/ лева без ДДС съгласно подписания договор за безвъзмездна финансова помощ.Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно одобрените инвестиционни проекти и количествени сметки (Приложение № 17) и изискванията на нормативните актове; подписване на количествените сметки представени от Изпълнителя на СМР, за извършените СМР и предаването им на Възложителя; проверка за наличност на необходимите документи за законосъобразно започване на строителството и съдействие за тяхното набавяне; осигуряване на пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2006 г., в сила от 7.04.2006 г./; комплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др. и информиране на Възложителя за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне; осигуряване спазването на условията за безопасност на труда съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него; контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за водите и наредбите към тях; контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти /Приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., попр., бр. 3 от 12.01.2007 г., бр. 9 от 26.01.2007 г., изм. и доп., бр. 82 от 19.09.2008 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 7 от 21.01.2011 г./; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи; даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не променят работните проекти; обсъждане с Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности възникналите проблеми във връзка със СМР и информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението; подписване съвместно с Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ; внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение при органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем и др.

Oсн. предмет: 71312000: Консултантски инженерни услуги в строителството

Прогнозна стойност: 89 725 лева

Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 9

Срок за получаване на документация за участие: 04/07/2011, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/07/2011, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Постъпилите оферти се отварят в сградата на Общинска администрация - Троян, гр. Троян, пл."Възраждане" № 1 в заседателната зала на трети етаж.

Дата: 15/07/2011, 10:00 ч.

За контакти: Павлин Петков

Факс: 0670 68060

Адрес: Троян, пл. "Възраждане" № 1

Адрес на възложителя: www.troyan.bg

Телефон: 0670 68047

E-mail: mayor@troyan.bg

 

Виж цялата поръчка