Обществени поръчки

Наименование: Изграждане на ел. провод 6 кV изводи „Бел и Аристотел” от подстанция № 10 в рудник „Трояново-3” – реф. № 051/2011 г. - ЗОП

Възложител: "Мини Марица-изток" - ЕАД

Описание: Изграждане на ел. провод 6 кV изводи „Бел и Аристотел” от подстанция №10 в рудник „Трояново-3”. Подробно видовете СМР и техните количества са посочени в количествената сметка, обяснителната записка към РП 172/587 ЕЛ и документацията за участие. Категорията на обекта е трета съгласно чл. 137, ал.1, т.3 б „б” от ЗУТ и чл. 6, ал.2, т.6 от Наредба №1 към ЗУТ.

Oсн. предмет: 45232210: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи, надземни

Краен срок за изпълнение: Срок в дни: 100

Срок за получаване на документация за участие: 19/07/2011, 15:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/07/2011, 15:00 ч.

Отваряне на офертите: В управлението на дружеството, ет.1 , заседателна зала

Дата: 01/08/2011, 11:00 ч.

За контакти: ОП "Търговски", Виолета Тотева - Експерт търговия, ОП "Търговски" - етаж 6, стая 15

Факс: 0417 83363

Адрес: Раднево, ул. "Георги Димитров" № 13

Адрес на възложителя: www.marica-iztok.com

Телефон: 0417 83304/3023/

E-mail: v_toteva@marica-iztok.com

 

Виж цялата поръчка