Обществени поръчки

СО ще разширява материалната база на две детски ясли

[caption id="attachment_90758" align="alignleft" width="400"] Столична община[/caption]Столичната община обяви поръчка за „Инженеринг по пристрояване на съществуващи сгради на детски ясли“. Двете учебни заведения са детска ясла "Палавници" в жк „Хиподрума” и детска ясла "Вълшебство" в жк „Стрелбище”. Стойността на поръчката е 4583333.33 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение ще носи 30 т., а предложената цена- 70 т. Изпълнителят следва да изготви работен инвестиционен проект за двата обекта. СМР следва да се извърши в съответствие с изготвения работените инвестиционни проекти, предмет на настоящата поръчка. Обхватът и обема на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, са ремонтно-строителни и монтажни работи, включващи част "Покриви", "Топлоизолация", "Архитектура и строителство", "Водопровод и канал", "Конструкции и постройка", "ОВК", "ОиВ", "Електро" и "Вертикална планировка", в количество и обем, посочен в количествените сметки, неразделна част от документацията за участие. За детска ясла №31 „Палавници“ трябва да бъдат изградени 2 нови групи, за детска ясла №35 „Вълшебство“ трябва да бъдат изградени 4 групи и физкултурен салон. Трябва да се извърши и авторски надзор.