Обществени поръчки

Наименование: Ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на Община Бяла Слатина

Възложител: Община Бяла Слатина Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 417 000.00 лева Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 31/12/2019 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/08/2019 Местно време: 17:30 Отваряне на офертите: Община Бяла Слатина, Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68, етаж 5, стая 508 Дата: 21/08/2019 Местно време: 09:30 За контакти: Цветелина Андровска-Илиева и Красимир Кирилов Факс: +359 91582914 Адрес: ул. „Климент Охридски“ №68 Адрес на възложителя: www.byala-slatina.com Телефон: +359 915882121 E-mail: bslatina@oabsl.com http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=925360&mode=view