Обществени поръчки

Ремонтират транспортната инфраструктура на район „Красно село” с 970 хил. лв.

Столичната община обяви поръчка за ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на Район "Красно село". Стойността на дейностите е 970 000 лв. без ДДС. Предложенията за организацията на процесите при изпълнение на поръчката ще има тежест 25 т. Планът за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнение на дейностите ще има тежест 25 т., а предложената цена- 50 т. Оферти се подават до 15 юни. http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL