Обществени поръчки

Наименование: Реконструкция, модернизация и разширение на депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна

Наименование: Реконструкция, модернизация и разширение на депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна

Възложител: Община Сандански

Описание: Предмет на настоящата процедура е "Реконструкция, модернизация и разширение на депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”. Предвиждат се: земни работи за оформяне на клетката, полагане изолационен пакет и дренажна система за инфилтрирали атмосферни води (ИАВ), оросителна система, допълнителни експлоатационни пътища и пр. изграждане на помпена шахта, оборудвана с помпа за агресивни води, която следва да се достави комплект с ел. табло, водачи и всичко необходимо за експлоатацията. Рехабилитация на съществуващата помпена станция, съгласно проекта, което изпълнителят следва да оферира след оглед на място. Доставка на машини и оборудване

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 8

Срок за получаване на документация за участие: 22/08/2011, 17:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/09/2011, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: заседателна зала на община Сандански, находяща се на адрес:гр.сандански, бул."Свобода"№14

Дата: 02/09/2011, 10:30 ч.

За контакти: Иван Гюров

Факс: 0746 3590162

Адрес: Сандански, бул."Свобода"№14

Адрес на възложителя: www.sandanskibg.org

Телефон: 0746 359101

E-mail: oba_sandanski@abv.bg

 

Виж цялата поръчка