Обществени поръчки

Наименование: Ремонт на спортен комплекс – гр. Ябланица” по проект, финансиран по Програма за развитие на селските райони

Наименование: Ремонт на спортен комплекс – гр. Ябланица” по проект, финансиран по Програма за развитие на селските райони

Възложител: Община Ябланица

Описание: Предвиждат се строително-ремонтни дейности на спортния комплекс в гр. Ябланица. Настоящата поръчка е в изпълнение на проект № 11/321/00527 - "Създаване на условия за спорт, отдих и осмисляне на свободното време на жителите и гостите на община Ябланица",одобрен за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. съгласно подписан договор за отпускане на финансова помощ от 23.10.2009 г. За обекта има изработен и одобрен инвестиционен проект фаза - техническа.

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Доп. предмети: 45236200: Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение; 45236290: Работи по ремонт на терени на места за отдих и развлечения.

Прогнозна стойност: 871 066 лева

Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 10

Срок за получаване на документация за участие: 29/08/2011, 16:30 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/09/2011, 16:30 ч.

Отваряне на офертите: В Заседателната зала на ОбС - гр. Ябланица, в сградата на Община Ябланица, Област Ловеч.

Дата: 09/09/2011, 09:00 ч.

За контакти: Община Ябланица, Цанко Марков

Факс: 06991 2212

Адрес: Ябланица, пл. "Възраждане" № 3

Телефон: 06991 2126

E-mail: kmet_yablanitsa@mail.bg

 

Виж цялата поръчка