Обществени поръчки

Наименование: Инженеринг /проектиране и строителство/ на Транспортен възел „Лъвов мост”

Наименование: Инженеринг /проектиране и строителство/ на Транспортен възел „Лъвов мост”

Възложител: Столична община

Описание: За обекта има изготвен идеен инвестиционен проект. Транспортен възел „Лъвов мост” е разработен на три нива и съчетава три вида транспорт – автомобилен, електротранспорт и метро. Метротунелът, който преминава под реката по бул. „Княгиня Мария Луиза” и разположената от северната страна МС-II-7 са част от Втори метродиаметър. Проектът предвижда площада да има кръгова форма, в съответствие със застрояването на района и реализиране на първо ниво на кръгово движение при пресичането на бул. ”Сливница” и бул. „Княгиня Мария Луиза”. На това ниво се запазва Лъвовият мост, а кръга се затваря с два допълнителни дъгообразни моста, почти симетрично разположени от двете страни на стария мост. Това позволява пътното движение да се изнесе по кръга, а по стария мост да се запази трамвайното движение. Кръговото кръстовище е съобразено със съществуващите габарити на бул.”Сливница” и бул. „Княгиня Мария Луиза”. На второ ниво преминават два транспортни подлеза по бул. „Сливница”. Покритата част на подлезите е 116 м, след което се изпълняват рампи. Двата тунела – северен и южен, преминават под бул. ”Княгиня Мария Луиза” и са над новопроектираното метро. Платната по бул. ”Сливница” на ниво са с габарит 7,50 м и служебен тротоар от към тунелите – 0,75 м. Северното платно на булеварда в посока ул. ”Г. С. Раковски” навлиза в сега съществуващия тротоар, тъй като северния тунел запазва съществуващия Дубльор на Ляв Владайски канализационенн колектор. Съществуващите спирки на МГТ се изместват и се довеждат по близо до подлезите водещи до новопроектираната метростанция. Всички спирки са устроени в джобове с дължина 37,00 м. В проекта е предвидено релсовият път по бул.”Княгиня Мария Луиза” да се демонтира. След изграждането на кръговото кръстовище и тунелите релсовият път ще се монтира по съществуващо положение. На трето ниво под реката минава двупътен метротунел /по бул. „Княгиня Мария Луиза”/ и пешеходен подлез, които не са предмет на тази разработка. С новото комуникационно решение се засяга инженерната инфраструктура и се налага реконструкция и изместване на всички инженерни мрежи и съоръжения: Част Водоснабдяване, Част Канализация, Част Топлопровод, Част Телекомуникация, Част Ел.снабдителна мрежа, Част Преустройство на правотокови кабели, Част Контактна мрежа и Част Улично осветление. Проектът включва и част „Озеленяване”.

Oсн. предмет: 45220000: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения

Доп. предмети: 71320000: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 12

Срок за получаване на документация за участие: 12/08/2011, 12:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/08/2011, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: ул. "Московска" №33

Дата: 23/08/2011, 10:00 ч.

За контакти: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. " Париж " № 1, ст. 2, Блага Живкова

Факс: 02 9809866

Адрес: София, ул."Московска"№33

Адрес на възложителя: www.sofia.bg

Телефон: 02 9809866

E-mail: bjivkova@sofia.bg

 

Виж цялата поръчка