Обществени поръчки

Наименование: Строителен надзор върху строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 6 обекта от образователната инфраструктура в община "Марица"

Наименование: Строителен надзор върху строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 6 обекта от образователната инфраструктура в община "Марица", изпълнявани по проект "Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община "Марица", договор № BG161PO001/1.1-09/2010/012 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013)

Възложител: Община "Марица" - област Пловдив

Описание: Поръчката включва изпълнението на следните дейности: упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ и контрол по строителството; изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.

Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 6 обекта от образователната инфраструктура в община "Марица". За обектите най-общо се предвижда изпълнение на енергоспестяващи мерки по следните видове работи: топлинно изолиране на външни стени, под и покрив, подмяна на дограма с PVC стъклопакет, ремонт на система за отопление и БГВ, подмяна на осветителни тела, подмяна на мълниезащитна инсталация и други видове СРР, включващи изпълнението на всички дейности от раздели "описание на обекта на поръчката" и "технически спецификации" от документацията за участие.

Oсн. предмет: 71520000: Строителен надзор

Доп. предмети: 71521000: Строителен надзор по време на строителството

Прогнозна стойност: 48 000 лева

Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 12

Срок за получаване на документация за участие: 29/08/2011, 16:30 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/09/2011, 16:30 ч.

Отваряне на офертите: Заседателна зала, етаж втори на административната сграда на община "Марица" на адрес гр. Пловдив, бул. "Марица" № 57А

Дата: 09/09/2011, 15:00 ч.

За контакти: Любомир Равелов - младши юрисконсулт

Факс: 032 951934

Адрес: Пловдив, бул. "Марица" № 57А

Адрес на възложителя: www.maritsa.bg

Телефон: 032 907825

E-mail: l.ravelov@maritsa.org

 

Виж цялата поръчка