Обществени поръчки

Наименование: Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на покрива на спортна зала към ДФВС на ТУ – София

Наименование: Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на покрива на спортна зала към ДФВС на ТУ – София

Възложител: Технически университет - София

Описание: С настоящия основен ремонт на покрива на спортната зала към ДФВС се цели: Подмяна на износените покривни покрития /хидроизолации/; Ремонт на крайни ограждащи стени на сградата; Демонтаж и монтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкована ламарина; Подмяна на металната конструкция, носеща дограмата по фонарите по схеми №№ 1-2; Подмяна на металната дограма по фонарите с алуминиева, по схеми №№ 3-4; Подмяна и направа на нови барбакани за отводняване на покрива; Подмяна на водосточни тръби; Подмяна на част от вентилационната система на басейна; Подмяна на горното остъкляване в тавана над басейна; Подмяна на част от окачения таван над басейна. Обектът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: демонтажни работи; доставка на необходимите материали; строителни и монтажни работи; фактическо завършване на строежа; всички дейности, свързани с удостоверяване на действително извършени СМР в т.ч. съставяне на необходимите актове и протоколи, в т.ч. и за скрити работи, за успешно проведени приемни изпитвания за извършени СМР, предаване на строежа от Строителя на Възложителя с Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа; гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи.

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Доп. предмети: 45261900: Работи по ремонт и поддържане на покриви; 45261910: Ремонт на покривни конструкции.

Прогнозна стойност: 289 160 лева

Краен срок за изпълнение: Срок в дни: 120

Срок за получаване на документация за участие: 30/09/2011, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/10/2011, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: гр. София, бул. Климент Охридски 8, ТУ - София, учебен блок 1, ет. 2, Заседателна зала на Академичния съвет

Дата: 11/10/2011, 10:00 ч.

За контакти: Весела Горанова, Румяна Симеонова

Факс: 02 8682125

Адрес:  София, бул. "Климент Охридски" № 8

Адрес на възложителя: www.tu-sofia.bg

Телефон: 02 9653550

E-mail: vgoranova@mail.bg

 

Виж цялата поръчка