Обществени поръчки

Наименование: Текущ ремонт и поддържане на улични, пътни и тротоарни настилки на територията на Община Бургас

Наименование: Текущ ремонт и поддържане на улични, пътни и тротоарни настилки на територията на Община Бургас, както следва: І. Териториална дирекция „ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг;ІІ. Териториална дирекция „ЗОРА” включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица и с. Маринка; с. ИзворІІІ. Териториална дирекция „ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к. „Изгрев”, ж.к. „Зорница”, кв. Сарафово , с. Черно море, с. Рудник, с. Драганово и с. Брястовец;ІV. Териториална дирекция „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к. „Славейков”, кв. Лозово, кв. Ветрен, кв. Банево, в.з. „Минерални бани”, с. Миролюбово, и с. Изворище;V. Териториална дирекция „ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”, с. ИзворVІ. Териториална дирекция „ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, гр. Българово, с. Братово и с . Равнец.

Възложител: Община Бургас

Описание: Поддържане в добро експлоатационно състояние на асфалтовите и тротоарни настилки по уличната и общинската пътна мрежа в гр.Бургас и съставните селища на територията на община Бургас. Поддържането включва системна грижа за пътищата и улиците, с оглед предпазването им от повреди и осигуряване на тяхното нормално функциониране през цялата година. Работите по текущия ремонт се извършват системно по цялата дължина на пътната и улична мрежа в зависимост от конкретните нужди.Текущият ремонт на участъците от общинската пътна мрежа включени в предмета на настоящата поръчка включва още: • Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси; • Отстраняване на повреди по отводнителните съоръжения; • Почистване на изхвърляните от движението фракции или пясък; • Възстановяване и подобряване на отводнителните съоръжения, окопи, реголи, улеи и дренажи-почистване на съоръженията от кал, наносни материали, свлечена почва и др. затрудняващи тяхното нормално функциониране.

Гаранция за участие: 10 000 лв. Гаранцията за изпълнение на рамково споразумение – сума в размер на 5 000 (пет хиляди лева) лв. Гаранция за изпълнение на договор по рамково споразумение - 1 (едно) на сто от стойността на всеки конкретен договор без ДДС, сключен въз основа на рамковото споразумение. Вид и размер на гаранциите: Парична сума или банкова гаранция издадена от банка, имаща офис в България, по избор на участника. Сумите да се превеждат по банкова сметка на Община Бургас при ТБ „Общинска банка” - АД – клон Бургас; IBAN – BG89 SOMB 9130 3323996501, BIС – SOMBBGSF. В случаите, когато е представена банкова гаранция, същата да е със срок на действие до изтичане валидността на съответната оферта.

Oсн. предмет: 45233252: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

Прогнозна стойност: 25 000 000 лева

Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 36

Срок за получаване на документация за участие: 16/09/2011, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/09/2011, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26

Дата: 27/09/2011, 11:00 ч.

За контакти: инж. Чанка Коралска, Боряна Балабанова

Факс: 056 841996

Адрес:  Бургас, ул. "Александровска" № 26

Адрес на възложителя: www.burgas.bg

Телефон: 056 907204; 056 907242

 

Виж цялата поръчка