Обществени поръчки

Наименование: Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на съществуващи сгради в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 54 за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура

Наименование: Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на съществуващи сгради в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 54 за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура

Възложител: Министерство на правосъдието

Описание: Обектът на обществената поръчка е проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на съществуващи сгради в имот, предоставен с РМС № 378 от 04.06.2010 год. за безвъзмездно управление на Министерство на правосъдието за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находящ се в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 54 Проектирането трябва да включва изготвяне на РАБОТЕН ПРОЕКТ за преустройство на съществуващите сгради /без ет. 3, ет. 4 и подпокривния етаж на блок „А”/ на бул. „Цар Борис ІІІ” № 54 за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура по части: архитектурна, конструктивна, силнотокови и слаботокови ел.инсталации /озвучителна инсталация, пожаро-известителна система, сигнално-охранителна система, видео-охранителна система, контрол на достъпа, АТЦ и телефонна инсталация, структурно окабеляване на етажите/, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, топлотехническа ефективност, вертикална планировка и благоустрояване, ПБЗ, интериор. Изготвяне на комплект проектно–сметна документация, включително подробни количествени сметки и количествено–стойностни сметки по всички части за реализиране на преустройството. Извършване на строително-монтажни работи съгласно одобрения инвестиционен проект. Сградите, на които ще се извършва преустройство са разположени в урегулиран поземлен имот с площ 8744,00 кв.м., публична държавна собственост, и представляват масивна пететажна сграда /бивша сграда на ГУСВ/ с четири корпуса, със сутерен, със застроена площ 2517,00 кв.м, подземен паркинг със застроена площ 770,00 кв.м, КПП със застроена площ от 53 кв.м., както и масивна сграда, бивш „Културен дом на ГУСВ”, на два етажа, със застроена площ 792 кв. м. и подземен склад със застроена площ 189 кв.м. Настоящата обществена поръчка се възлага във връзка с чл. 18 на ПМС № 334 от 29.12.2010 год. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2011 год.

Oсн. предмет: 71220000, 71300000, 45454000

Прогнозна стойност: 5 660 000  лева

Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци 7

 

Срок за получаване на документация за участие: 07.09.2011 г., 17:30 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.09.2011 г., 17:30 ч.

Отваряне на офертите: гр. София, Министерство на правосъдието, ул. "Славянска" №1, ет.5, стая 506

Дата: 19.09.2011 г., 11:00  ч.

За контакти: ул. "Славянска" №1, За: инж. Николина Алексиева - началник отдел "Инвестиции", Веселка Дечева - главен експерт "Обществени поръчки", Република България 1040, София, Тел.: 02 9237518; 02 9237503, E-mail: v_decheva@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

 

Виж цялата документация