Новини

МФ публикува за обществено обсъждане промени в Закона за обществените поръчки

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Предложените промени са с цел изпълнение на ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), има законодателни мерки в областта на обществените поръчки, свързани с подготовката за членството на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и за отстраняване на някои несъответствия на разпоредби от Закона с изискванията на европейското законодателство.

С цел пълно съответствие на изключенията в ЗОП с тези в европейските директиви, е предложена отмяна на ал. 8 и ал. 9 в чл. 1. Отменените две разпоредби съдържат хипотези, които позволяват сключване на някои договори от Националната здравноосигурителна каса и Агенция „Пътна инфраструктура“ без провеждане на обществена поръчка. Подобни случаи са в разрез с уредбата на изключенията в приложимите европейски директиви. Освен това, според ЕК въвеждането на изключения, извън посочените в директивите, е недопустимо. В случай че правилата на ЗОП се явяват неприложими, поради специфичния характер на обществените отношения при договори с предметите, посочени в отменените разпоредби, това следва да бъде мотивирано.

Промените, които са за постигане на целите в областта на обществените поръчки, заложени в НПВУ, и в изпълнение на ангажименти, поети в хода на преговорите, водени с представители на ЕК, следва да създадат предпоставки за намаляване на броя на процедурите на договаряне без обявление, както и на поръчките, възложени при само една оферта. Въведено е в чл. 44 задължение за възложителя при поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1 и 2 да провежда пазарни консултации по проекта на документацията за процедурата чрез платформата по чл. 39а. Целта е да се гарантира, че параметрите на поръчката са в съответствие с предлагането на пазара, заинтересовани лица са имали възможност да се запознаят предварително с нея и липсата на интерес от участие в процедурата, не се дължи на необосновани ограничителни условия, поставени от възложителя. Предложено е прецизиране на дефиницията на понятието „изключителни обстоятелства“, свързана с прилагане на едно от основанията за провеждане на тази процедура. С новата редакция се стеснява обхватът на това понятие, което ще създаде предпоставки за допълнително ограничаване на случаите, в които се използва процедурата договаряне без обявление.

С цел членството на България в ОИСР и привеждане в съответствие на националното законодателство, както и за подобряване на изпълнението на политиката по околна среда при обществените поръчки, в законопроекта са предложени разпоредби за прилагане на задължителни минимални екологични изисквания от публичните възложители.

За координиране на практиките на контролните органи се предлага създаване на консултативен съвет към министъра на финансите, в който се включват всички органи и звена с методически и контролни правомощия в системата на Министерството на финансите. Целта е съгласуване на практиките им за еднакво разбиране и прилагане на закона и провеждане на последователна политика в тази насока. Предвидена е възможност в заседанията на консултативния съвет да се канят за участие в обсъжданията и други органи с контролни правомощия в областта на обществените поръчки, които са извън системата на Министерството.