Обществени поръчки

Наименование: Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки и за вътрешно обновяване на обект учебeн блок № 8 на ТУ – София

Наименование: Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки и за вътрешно обновяване на обект учебeн блок № 8 на ТУ – София

Възложител: Технически университет - София

Описание: С настоящата поръчка се предвижда подобряване на образователната инфраструктура на учебен блок 8 на Технически университет – София чрез изпълнение на мерки за повишаване на енергийна ефективност в съответствие със Закона за енергийната ефективност и вътрешно обновяване. Поръчката ще бъде изпълнявана по вече изработени технически проекти за строежа и включва изпълнение на следните дейности: Обекът на поръчката се състои от следните обособени позиции: - Oбособена позиция № 1 - "Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обект учебен блок № 8 на ТУ – София"; - Обособена позиция № 2 - "Извършване на строителни и монтажни работи за вътрешно обновяване на обект учебен блок № 8 на ТУ – София". Обектът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: временно строителство; демонтажни работи; доставка на необходимите материали; строителни и монтажни работи; фактическо завършване на строежа; всички дейности, свързани с удостоверяване на действително извършени СМР в т.ч. съставяне на необходимите актове и протоколи, в т.ч. и за скрити работи, за успешно проведени приемни изпитвания за извършени СМР, предаване на строежа от Строителя на Възложителя с Констативен акт образец № 15 за установяване годността за приемане на строежа (за обособена позиция № 1) / с Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа (за обособена позиция № 2); регистриране пред органа, издал разрешението за строеж въвеждането на обекта в експлоатация и преминаване през процедура по реда на ЗУТ за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация (за обособена позиция № 1); гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи.

Включва изпълнението на всички дейности по извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки и вътрешно обновяване на учебен блок 8, съгласно условията и изискванията от Документацията за участие. Прогнозната стойност на всяка от позициите е както следва: Обособена позиция № 1 - 138 743 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2 - 281 678 лв. без ДДС.

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Доп. предмети: 45261000: Покривни работи; 45321000: Топлоизолационни строителни работи; 45421000: Монтажни работи на дограма; 45332000: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации; 45430000: Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки45400000: Довършителни строителни работи.

Прогнозна стойност: 420 421 лева

Краен срок за изпълнение: 10/05/2012

Срок за получаване на документация за участие: 18/11/2011, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/11/2011, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: гр. София, бул. "Климент Охридски" № 8, ТУ - София, учебен блок № 1, етаж 2, Заседателна зала на Академичния съвет

Дата: 29/11/2011, 10:00 ч.

За контакти: Проф.д-р инж. Никола Калоянов, Елеонора Станоева

Факс: 02 8683215

Адрес: София, бул. "Климент Охридски" № 8

Адрес на възложителя: www.tu-sofia.bg

Телефон: 02 9652553; 02 9652965

E-mail: ngk@tu-sofia.bg

 

Виж цялата поръчка