Обществени поръчки

Наименование: Управление на проект „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан”

Наименование: Управление на проект „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан”

Възложител: Община Тутракан

Описание: Изпълнителят на обществената поръчка ще подпомага Община Тутракан, в качеството й на бенефициент по Проекта, финансиран от ОПОС, в цялостния процес на управление, в съответствие с изискванията на действащото законодателство (в това число първично и вторично право на Общността, български законови и подзаконови нормативни актове), правилата на ОПОС и изискванията на УО/МЗ на ОПОС.Целта на настоящата поръчка е качествено изпълнение на проекта посредством привличане на техническа (консултантска) помощ за създадения Екип за управление на проекта за укрепване на административния капацитет за управление и изпълнение на големи инфраструктурни проекти в рамките на община Тутракан, както и осигуряване на подкрепа и консултации на Екипа за управление на проекта във връзка с ежедневното управление, координация и изпълнение на дейностите по проекта в съответствие с изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и съпътстващите я документи.

Обществената поръчка за управление се изпълнява на два етапа. Общият индикативен срок за изпълнение на обществената поръчка за двата етапа на проекта е 40 (четиридесет) месеца - първи етап от проекта е 14 (четиринадесет) месеца, втори етап от проекта е 26 (двадесет и шест) месеца. За първия етап (подготовка на проекта)стойността е в размер на 22 444 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин четиридесет и четири лева ) без ДДС, за втория етап (изпълнение на проекта) стойността е в размер на 201 007 лв. (двеста и една хиляди и седем лева) без ДДС.

Oсн. предмет: 90700000: Услуги, свързани с околната среда

Прогнозна стойност: 223 451 лева

Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 40

Срок за получаване на документация за участие: 20/12/2011, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/01/2012, 12:00 ч.

Отваряне на офертите: община Тутракан, град Тутракан, ул. "Трансмариска" № 31,Заседателна зала, етаж 2

Дата: 11/01/2012, 13:30 ч.

За контакти: Даниела Стелиянова

Факс: 0866 60636

Адрес: Тутракан, ул. "Трансмариска" № 31

Телефон: 0866 60621

E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

 

Виж цялата поръчка