Обществени поръчки

Наименование: „Подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Завет”

Наименование:„Подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Завет”

Възложител: Община Завет

Описание: Подготовката на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Завет.

сигуряване на разработването на качествени прединвестиционни проучвания за различните компоненти в рамките на инвестиционния проект - Осигуряване на разработването на качествени идейни проекти за канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в рамките на проекта- Осигуряване на разработването на качествени работни проекти за канализационната и водопроводната мрежи на инвестициония проект - Осигуряване на разработването подробен, пълен и качествен анализ „разходи-ползи” за инвестиционния проект, в съответствие с изискванията на Европейската Комисия и изискванията за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”; - Осигуряване на качественото попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в съответствие с изискванията на управляващия орган на програмата - Осигуряване на качественото разработване на документацията за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на бъдещия инвестиционен проект.

Гаранция за участие в размер на 9900 /девет хиляди и деветстотин/ лева. Гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.Гаранциите се представят в една от следните форми - банкова или парична по избор на участниците в процедурата. Когато гаранциите са в парична сума същите се внасят по банкова сметка IBAN: BG50IORT81163300600000 BIG: IORTBGSF при ТБ„Инвестбанк” АД, адрес на банката: гр. Разград, офис Завет, ул. ”Лудогорие” № 19, в полза на Община Завет.

Oсн. предмет: 71800000: Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води

Прогнозна стойност: 990 000 лева

Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 8

Срок за получаване на документация за участие: 30/12/2011, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/01/2012, 12:00 ч.

Отваряне на офертите: Община Завет,заседателна зала № 210

Дата: 10/01/2012, 13:00 ч.

За контакти:гр. Завет, ул. "Лудогорие " № 19, Зюлфие Исмаил

Факс: 08442 2016

Адрес: гр. Завет, ул. "Лудогорие " № 19

Адрес на възложителя: www.zavet-bg.com

Телефон: 08442 2020

E-mail: zavet@zavet-bg.com

Виж цялата поръчка