Обществени поръчки

Община Ловеч ще върне на държавата бившата казарма и веднага ще поиска обратно терена

Община Ловеч да върне на държавата бившата казарма, като преди това имотът бъде обявен от публична в частна общинска собственост, и веднага да поиска обратно да й се прехвърли безвъзмездно правото на собственост. Безвъзмездното прехвърляне в собственост на държавата да стане чрез дарение, а кметът да сключи с областния управител договор за управление на имота за времето от придобиването му в собственост на държавата до обратното му безвъзмездно придобиване в собственост на общината. Предложение за това отправя до общинския съвет кметът Страцимир Петков. Теренът на бившата казарма представлява общо четири имота, като три от тях общината придобива безвъзмездно след решение на правителството и съгласно договор от юли 2014 г., а четвъртия през 2017 г. с условието там да бъде изграден централен общоградски парк и срок на договора с областния управител пет години. В договора е заложена клауза, според която при нереализиране на предвиденото мероприятие до пет години от придобиването на имота общината се задължава да прехвърли собствеността върху него на държавата. Такава е и разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от Закона за държавната собственост. С мотива, че договорът не е изпълнен, а срокът му е изтекъл през декември 2022 г., миналата година областният управител поиска от общината да върне на държавата четвъртия имот, който е с площ 4382 кв. м, застроен с 13 сгради. Такъв имот обаче не съществува, защото междувременно община Ловеч обединява четирите имота в един. С влизане в сила на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на зона „България“ и съпътстващото изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч новообразуваният имот е с площ 65 685 кв. м, с начин на трайно ползване „Обществен селищен парк, градина“ с отреждане „За обслужващи дейности с широко обществено ползване и парк“ и става част от зелената система. В него попадат и 59 сгради. За имота е съставен акт за публична общинска собственост (2021). Проведен е конкурс за проект за урбанистично-архитектурна концепция за преустройство на терена на бившата казарма за рекреативни цели. Сключен е договор по възлагане със спечелилия конкурса за изготвяне на инвестиционен проект, той е одобрен. Издадено е разрешение за строеж. Преустройството на бившата казарма в градски парк е приоритетен обект за община Ловеч и в края на 2023 г. получи одобрение за финансиране от държавния бюджет в размер на 12 760 811 лв. Тази година областният управител предложи общината да върне имота на държавата в идеални части, но според кмета процедурата по реда на чл. 54, ал. 5 от Закона за държавната собственост предвид разпоредба на Закона за устройство на територията може да се осъществи единствено по отношение на новообразувания имот заедно със сградите в него. За целесъобразно се приема целият имот да бъде обявен за частна общинска собственост и поради нереализирания градски парк да бъде прехвърлен безвъзмездно в собственост на държавата. За защита на обществения интерес - реализиране на проекта за градски парк, и усвояване на отпуснатите от държавния бюджет средства са необходими незабавни действия по обратното безвъзмездно придобиване в собственост на общината. Решението е на общинския съвет, предложението на кмета ще се гледа на сесията на 14 март.