Обществени поръчки

Възложител: Община Свиленград, Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

Наименование:Рехабилитация на пътни кръстовища Възложител: Община Свиленград Описание:  “Рехабилитация на пътни кръстовища - “Поликлиника", “Автогара” и “Петрол” в гр. Свиленград и подход към гр. Свиленград от Гърция” по проект “Живот на пътя - Виса - Свиленград”, по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г. Договор № В1.21.02/14.03.2011 г.”. На пътни кръстовища „Поликлиника”, „Автогара” ще бъде въведено кръгово движение, ще бъде извършена реконструкция на пътя и тротоарите в обсега на проектната документация, ще бъде въведена нова организация на движението, ще бъдат изградени фонтани. На пътно кръстовище „Петрол” ще бъде извършена реконструкция и промяна в организацията на движението. Подходът към гр. Свиленград от Р. Гърция включва ремонтни дейности, изграждане на напоителна система и ел. инсталация, парково осветление, благоустройство и паркоустройство. При реконструкцията на обекта ще бъдат изградени подходи за инвалиди. Общата цена за извършване на СМР не трябва да надвишава стойността в размер на 1 121 227,11 лв. с ДДС без включени непредвидени разходи, съгласно одобрените и посочените в бюджета средства по проект „Живот на пътя - Виса - Свиленград”, по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г. Договор № В1.21.02/14.03.2011 г. от които за: 1. Обект пътно кръстовище “Поликлиника” не трябва да надвишава стойността в размер на 293 375,67 лв. с ДДС; 2. Обект пътно кръстовище ”Петрол” не трябва да надвишава стойността в размер на 123 453,32 лв. с ДДС; 3. Обект пътно кръстовище “Автогара” не трябва да надвишава стойността в размер на 293 740,57 лв. с ДДС; 4. Обект “Подход към гр. Свиленград от Р.Гърция” не трябва да надвишава стойността в размер на 410 657,55 лв. с ДДС. Допустими непредвидени разходи до 83 953,15 лв. без ДДС или 104 941,44 с ДДС. Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини) Показател: цена (тежест : 55) Показател: допълнителен гаранционен срок на извършените СМР (тежест : 5) Показател: Срок за изпълнение (тежест : 20) Показател: организация и план на работа (тежест : 20)   Oсн. предмет: 45233200: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 1 121 227,11 лева Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 5 Срок за получаване на документация за участие: 02/03/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/03/2012, 17:00 ч. Отваряне на офертите: Малката заседателна зала на Общинска администрация Дата: 13/03/2012, 10:00 ч. За контакти:Общинска администрация, стая 308 и стая 331, Анна Терцева, Магдалена Йосифова, Грозденка Дюлгерова Факс:  0379 74371 Адрес: Свиленград, бул. България № 32 Телефон: 0379 74331; 0379 74351; 0379 74308   Виж цялата поръчка