Обществени поръчки

Възложител: Община Козлодуй, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи на съоръжения за защита на бреговата ивица

Наименование:Изграждане на защитно съоръжение в зоната на комплекс “Рай” до отоплителна централа “Козлодуй” в гр. Козлодуй – обслужваща инфраструктура Възложител: Община Козлодуй Описание: Извършването на строително-монтажните работи, предмет на възлагане в предстоящата обществена поръчка, е “Изграждане на защитно съоръжение в зоната на комплекс “Рай” до отоплителна централа “Козлодуй” в гр. Козлодуй – обслужваща инфраструктура”.  В изпълнение на възложената му обществена поръчка, предмет на предстоящата процедура, Изпълнителят следва да осъществи строително-монтажни работи, обхващащи изпълнението на следните видове дейности: Изграждане на защитна дига при десния бряг на река Дунав с начало km 702 (в зоната на комплекс „Рай”) и край до отоплителната централа „Козлодуй”. В съответствие с теренните условия дигата е разделена на два участъка – части 1 и 2 (свързани) и част 3 от горе надолу по течението, със следните дължини: - Част 1 и Част 2 – 939 м. - Част 3 – 1532 м. - Общо – 2471 м. Водният откос и долната част на сухия откос са защитени с конструкция от гобиони. Видът на защитата е съобразен с действащите натоварвания по тези участъци. Земният насип е защитен от свличане чрез почвоармиращи елементи – системи Terramesh, които дават възможност да бъдат назначени по – стръмни заложения на водния и сухия откоси, по – малка височина на съоръжението, тъй като е изтеглено при по – високите теренни коти. По този начин е постигнато като цяло по – икономично решение. Габионите ще стъпват върху матрак тип Reno, който преразпределя натоварването, дренира постъпващите води и предпазва петите на откосите от размиви. Като мероприятие по укрепването на сухия откос служи затревяването му. В петата са разположени два реда гибиони за да се намали ширината на съоръжението откъм имотните граници, и в същото време да се дренират повърхностните води от откоса. Като дрениращ елемент за повърхностните води от прилежащия терен ще служи конструкцията на матрак Reno. Габионите и матраците да са от двойно усукана телена мрежа с антикорозионна защита на телта и ще се прилагат с пълнеж от камък. Те ще повишават устойчивостта на откосите, което позволява осъществяването на решения с по – стръмни откоси и защитават откоса от ерозия. На сухия откос не се предвижда устройство на берма, тъй като височината на откоса е малка. Тялото на дигите ще бъде насипано льос, който доминира в геоложкия строеж на високата част от изследвания район; короната ще бъде затревена. Застроената площ на съоръжението е 69 507,30 кв.м, от тях 23 735,9 0кв.м са при части 1 и 2 и 45 771,40 кв.м – при част 3. Изграждане на защитна дига при десния бряг на река Дунав с начало km 702 (в зоната на комплекс „Рай”) и край до отоплителната централа „Козлодуй”. В съответствие с теренните условия дигата е разделена на два участъка – части 1 и 2 (свързани) и част 3 от горе надолу по течението, със следните дължини: - Част 1 и Част 2– 939 м; - Част 3 – 1532 м; - Общо – 2471 м. Застроената площ на съоръжението е 69 507,30 кв.м, от тях 23 735,90 кв.м са при части 1 и 2 и 45 771,40 кв.м – при част 3. Обхватът на всички строително-монтажни работи са подробно описани в количествената сметка, неразделна част от документацията за участие в настоящата обществена поръчка. Oсн. предмет: 45243000: Строителни и монтажни работи на съоръжения за защита на бреговата ивица Прогнозна стойност: 11 093 307,15 лева Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 24 Срок за получаване на документация за участие: 07/02/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/02/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: Заседателната зала на община Козлодуй. Дата: 20/02/2012, 10:00 ч. За контакти:Дирекция "Международни проекти и обществени поръчки", Марио Милов - директор на дирекция "МПОП" Факс: 0973 80183 Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Христо Ботев" № 13 Адрес на възложителя: www.kozloduy.bg Телефон: 0973 85858 E-mail: mimilov@kozloduy.bg   Виж цялата поръчка