Обществени поръчки

Възложител: Община Мездра, Oсновен предмет: Строителни работи по реставрация

Наименование:Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/021, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., за проект: „Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра Възложител: Община Мездра Описание: Предмет на поръчката е извършване на строителни и монтажни работи (СМР), реставрационни и консервационни работи за обект: Археологически комплекс „Калето”, град Мездра. Предвидените в настоящата поръчка дейности са, както следва: • Реставрационни и консервационни работи по културно-историческа атракция „Калето”; • Развитие на техническата инфраструктура; • Изграждане на допълнителна дребномащабна туристическа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението на атракциите. Обектът, предмет на настоящата поръчка, е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, букви ”м” и "н" от Закона за устройство на територията. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/021, за проект: „Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра” Oсн. предмет: 45454100: Строителни работи по реставрация Доп. предмети: 45221119: Строителни работи по ремонт на мостове; 45112711: Строителни работи по оформяне на паркове Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката:20/02/2012 За контакти:гр. Мездра, ул. "Хр. Ботев" № 27,  инж. Николинка Кътовска Факс: 0910 92523 Адрес: гр. Мездра, ул. "Хр. Ботев" № 27 Адрес на възложителя: www.mezdra.bg Телефон: 0910 92677 E-mail: mezdra@mail.bg   Виж цялата поръчка