Обществени поръчки

Възложител: "МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Разград" - АД, Oсновен предмет: Инженерни услуги в строителството

Наименование:Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за сградата на корпус I на "МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Разград - АД" – град Разград и съпътстващи ремонтни работи. Възложител:  "МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Разград" - АД Описание: Предметът на обществената поръчка е изпълнението на инженеринг, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “в” от Закона за обществените поръчки, за обследване за енергийна ефективност, проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и съпътстващи ремонтни работи по договор с гарантиран резултат за сградата на "МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Разград” - АД – град Разград. Договорът с гарантиран резултат трябва да бъде изпълнен по начин, който да гарантира сертифицирането на сградата със сертификат за енергийна ефективност категория "А" и постигането на не по-малко от 35 % икономия на енергия, изчислена спрямо базисното годишно потребление на енергия. Дейностите за изпълнение на предмета на поръчката включват: обследване за енергийна ефективност и избор на пакет от енергоспестяващи мерки, чието изпълнение ще осигури постигането на гарантирания резултат. Изготвяне на работни проекти за изпълнение на набелязаните енергоспестяващи мерки. Осигуряване на финансиране и изпълнение на строителни и монтажни работи за въвеждане на мерките, включително на съпътстващи ремонтни работи по покрива на сградата, които да гарантират експлоатационната годност на обекта и изпълнените мерки за енергийно спестяване. Мониторинг на енергийното потребление на обекта и отчитане на изпълнението на гарантирания резултат с изплащане на направената инвестиция за период от 7. години. Oсн. предмет: 71300000: Инженерни услуги в строителството Прогнозна стойност: 2 200 000 лева Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 92 Срок за получаване на документация за участие: 09/03/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/03/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: В сградата на "МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" - АД" - град Разград, ул. "Коста Петров" № 2 Дата: 20/03/2012, 10:00 ч. За контакти:"МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Разград" – АД, Звездомир Илиев - Ръководител направление "АСД" Факс:  084 629765 Адрес: Разград, ул. "Коста Петров" № 2 Адрес на възложителя: www.mbal-razgrad.com Телефон: 084 628468; 087 9110266; 088 6783943 E-mail: mbal@bogytec.com   Виж цялата поръчка